VITAJTE NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE!

 

 

Zápis detí do Materskej školy Ľudovíta Okánika 6 Nitra

t.č.  037/733 2647  a 037/733 6338

 

   bude prebiehať v priestoroch Mestského úradu  v Nitre

v kongresovej sále ( č. dverí 634  - 1. poschodie)

dňa  04.5.2018 (piatok)

v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.

  

Zápisu predchádzajú  

„Dni otvorených dverí v MŠ“

v dňoch 24.04.2018 a 25.04.2018  každý deň v čase od 14.30 do 16.30 hod .

       

            Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží:

iadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy s podpismi zákonných zástupcov dieťaťa

-potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s vyznačeným údajom o očkovaní dieťaťa

-rodný list dieťaťa k nahliadnutiu.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Formulár žiadosti je zverejnený na  www.nitra.sk, www.msnitra.org , na webovej stránke našej MŠ, alebo si ho vyzdvihne zákonný zástupca  v deň zápisu na Mestskom úrade v Nitre.

 

Podmienky prijímania detí do materskej školy:

  • deti , ktoré dovŕšili piaty rok veku,

  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky alebo s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

  • deti, ktoré dovŕšia 3 roky k 01.09.2017.

 

Informácie o zápise a informácie o jednotlivých MŠ:

Mestský úrad v Nitre, odbor školstva, mládeže a športu p. M. Feketeová tel. č. 037/ 650 22 76

a na internetových stránkach: www.nitra.sk, www.msnitra.org

             

 

 

                     

 

 

ĎAKUJEME 

 

všetkým rodičom a priateľom

našej materskej školy za:

 

  • finančný príspevok vo forme 2 % z daní,

  • dary vo forme hračiek, učebných pomôcok, výletov, exkurzií a akcií pre deti,

  • separáciu a zber papiera a PET fliaš,

  • akúkoľvek pomoc pri skrášľovaní priestorov a areálu MŠ,

  • prípravu a pomoc pri akciách a výletoch s deťmi.