Denný režim

DENNÝ REŽIM

 

Čas

Činnosti

6:15-8:00

Príchod detí do materskej školy

Hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity

Ranný kruh- spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

Zdravotné cvičenia

 

8:20-9:00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

Osobná hygiena

Desiata

9:00-11:20

Vzdelávacie aktivity

Pobyt vonku – vychádzka, hry na školskom dvore

 

11:20-12:00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

Osobná hygiena

Obed

 

Popoludňajší odpočinok

 

 

 

14:20-15:00

Pohybové a relaxačné cvičenia

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

Osobná hygiena

Olovrant

15:00-16:45

Hry a činnosti podľa výberu detí-

individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, jazykové chvíľky a vzdelávacie aktivity