Školský vzdelávací program

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

 

Naša materská škola sa v rámci svojej profilácie zameriava na výchovu k zdravému životnému štýlu.

Učebnými osnovami Školského vzdelávacieho programu

"S RADOSŤOU ZA POZNANÍM" 

sú vzdelávacie štandardy vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

 

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách