Poplatky za MŠ

POPLATKY ZA MATERSKÚ ŠKOLU

 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ je určená VZN Mesta Nitra č. 21/2008 a jeho dodatkom z 27.06.2013 v súlade

s § 28 ods. 6 školského zákona v nadväznosti na § 2 písm.c) zákona č. 601 / 2003 Z.z. o životnom minime, v platnom znení :

 

jedno dieťa do 3 rokov v MŠ – 50,00 €

jedno dieťa od 3 rokov v MŠ – 14,00 €

 

Zákonný zástupca ho môže uhradiť :

  • šekovou poukážkou

  • priamo do pokladne MsÚ v Nitre

  • prevodom z účtu, internetbankingom

číslo účtu :                        5028001139/0900

variabilný symbol :        2230020111

 

Doklad o zaplatení mesačného príspevku je zákonný zástupca povinný priniesť do 10. dňa v príslušnom mesiaci učiteľom v triede svojho dieťaťa.

V každej triede je triedny učiteľ povinný viesť o úhradách príspevkov kontrolovateľnú evidenciu.

 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa :

  1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

  2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov  k dávke v hmotnej núdzi

  3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

  4. ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

 

Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa uvedených bodov na odpustenie poplatku, presunie sa poplatok na nasledujúci mesiac na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, alebo zriaďovateľ MŠ príspevok vráti.