OBČIANSKE ZDRUŽENIE OKÁNIČEK

 

Členovia Občianskeho združenia OKÁNIČEK pri MŠ Ľudovíta Okánika 6  Nitra:

Predseda:                                    PATRIK ĎURIŠ                 

Podpredseda:                             LUCIANA BÁTOVSKÁ

Tajomník:                                    ADRIANA RAŠOVSKÁ

Členovia revíznej komisie:   ZUZANA JANČOVIČOVÁ

                                                        ANNA ORLÍKOVÁ

Člen OZ:                                       OĽGA SAVCHUK

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA OKÁNIČEK

Čl 1

Základné ustanovenia

 1. Občianske združenie Okániček /ďalej len „OZ“/ je v súlade zo zákonom č. 83/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov dobrovoľným združením rodičov a priateľov materskej školy, záujemcov o fyzický a duševný rozvoj detí, o rozvoj výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole.

 2. Názov OZ:   Občianske združenie OKÁNIČEK

 3. Sídlo OZ:     Materská škola, Ľ. Okánika 6, Nitra, 949 01

Čl 2

Ciele činnosti

Cieľom OZ je aktívne napomáhať najmä pri:

 1. výchove a vzdelávaní detí a skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu

 2. riešení výchovných, výučbových, vzdelávacích a prevádzkových problémov

 3. zhromažďovať námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy, výučby a vzdelávania detí a spolupracovať pri ich riešení

 4. finančne pomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok, literatúry a odborných kníh pre učiteľky a deti

 5. finančne a organizačne pomáhať pri skvalitnení a skrášľovaní priestorov a prostredia pre deti – budova MŠ, dvor

 6. finančne pomáhať pri nákupe nových hračiek

 7. finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích, športových aktivitách pre deti /plávanie, korčuľovanie, škola v prírode, výuka jazykov, hudobná a pohybová výchova, hra na hudobné nástroje a pod./

 8. poskytovať finančné prostriedky na úhradu cestovného pre deti na výlet, exkurziu, kultúrne a športové aktivity

 9. organizovanie, realizácia a poskytovanie výchovných a vzdelávacích podujatí, workshopov a kurzov pre deti a žiakov, ako aj rodičov a učiteľov

Čl 3

Členstvo

Členmi OZ môžu byť rodičia, ktorých dieťa navštevuje alebo bude navštevovať triedu v materskej alebo základnej škole, resp. školské zariadenie, na ktorého založení participovalo OZ a ktorí súhlasia so stanovami OZ.

Vznik členstva:

 1. Členstvo v OZ vzniká a obnovuje sa v každom novom školskom roku podpisom člena do Zoznamu členov združenia, ktorý sa predloží na  prvej schôdzi Valného zhromaždenia a následným vyplnením prihlášky a zaplatením členského príspevku.

 2. Výšku členského príspevku schvaľuje Valné zhromaždenie.

Zánik členstva:

 1. ak sa člen na prvej schôdzi Valného zhromaždenia  alebo dodatočne, nezapíše do Zoznamu členov a neuhradí členský príspevok do konca kalendárneho roka v novom školskom roku

 2. vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo zduženia predsedníctvu

 3. vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení, pričom dôvodom pre vylúčenie môže byť závažné porušenie stanov združenia

 4. úmrtím člena

Čl 4

Práva a povinnosti člena

Práva členov:

 1. Člen má právo podieľať sa na činnosti OZ podľa svojich schopností a možností v zmysle týchto stanov,  zúčastňovať sa Valného zhromaždenia.

 2. Člen má právo voliť a byť volený do orgánov OZ.

 3. Člen ma právo predkladať návrhy, podnety a pripomienky na zlepšenie činnosti OZ a na úpravu jeho stanov a sťažnosti týkajúce sa výchovy a vzdelávania detí.

 4. Člen má právo byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

 5. Člen má právo byť informovaný o rozpočte zduženia.

Povinnosti členov:

 1. Člen je povinný dodržiavať stanovy OZ, každoročne zaplatiť členský príspevok najneskôr do konca kalendárneho roka v novom školskom roku.

 2. Člen je povinný pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci.

 3. Člen je povinný podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia.

 4. Člen je povinný ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Čl 5

Orgány OZ

ORGÁNY ZDRUŽENIA

Orgány občianskeho združenia sú:

 1. Valné zhromaždenie

 2. Predsedníctvo

 3. Revízna komisia

Valné zhromaždenie volí a odvoláva predsedníctvo. Valné zhromaždenie sa schádza minimálne 1 krát do roka, alebo podľa potreby. Zvoláva ho predsedníctvo, a to písomne, alebo na nástenke v každej triede MŠ najmenej 10 dní vopred. Prvé stretnutie Valného  zhromaždenia sa uskutoční v 10. deň po registrácii združenia Ministerstvom vnútra v sídle združenia. Na prvom Valnom zhromaždení sa zvolia zástupcovia jednotlivých orgánov združenia. Valné zhromaždenie združenia je utvorené z volených zástupcov všetkých členov združenia- zástupcov rodičov z jednotlivých tried MŠ. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.

Valné zhromaždenie:

 • schvaľuje stanovy občianskeho združenia a ich zmeny a doplnky

 • schvaľuje výročnú správu o činnosti združenia, rozpočet a správu o

    hospodárení združenia                  

 • volí a odvoláva členov predsedníctva a revíznej komisie

 • prerokováva rozpočet a správu o hospodárení združenia

 • schvaľuje členský príspevok na príslušný kalendárny rok

 • prerokováva správu o činnosti revíznej komisie

 • rozhoduje o založení, zlúčení a zániku občianskeho združenia

Predsedníctvo je riadiacim orgánom združenia, tvoria ho traja členovia: predseda, podpredseda a tajomník. Sú volení Valným zhromaždením na obdobie jedného roku. Predsedníctvo zvoláva valné zhromaždenie občianskeho združenia podľa potreby, najmenej však jedenkrát za rok. Predsedníctvo je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho členov. Rozhodnutia predsedníctva sa prijímajú konsenzom alebo hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov predsedníctva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Predsedníctvo :

 • riadi činnosť združenia

 • volí spomedzi členov predsedníctva predsedu, ktorý je štatutárnym orgánom občianskeho združenia , podpredsedu a tajomníka

 • rozhoduje o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia

 • rozhoduje o vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore so stanovami združenia

 • rozhoduje o prijatí nových členov

 • pripravuje ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia, ktorú predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu

 • ustanovuje likvidátora pri zániku združenia

Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, tvoria ju dvaja členovia volení valným zhromaždením. Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Predsedníctve združenia. Revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu.

Revízna komisia :

 • dozerá nad dodržaním stanov združenia, rozhodnutí orgánov združenia a všeobecne záväzných právnych predpisov

 • dbá na súlad medzi rozhodnutiami orgánov združenia, stanovami a všeobecne záväznými predpismi

 • posudzuje ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu, správu o hospodárení združenia vypracovanú Predsedníctvom predtým, ako ju prijme Valné zhromaždenie

Čl 10

Zásady hospodárenia

 1. OZ zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojím majetkom.

 2. OZ hospodári podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný školský rok.

 3. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo. Predsedníctvo vykonáva kontrolu platenia členských príspevkov. Ak ho člen v termíne stanovenom zasadnutím neuhradí, bude z OZ vylúčený.

 4. Výnosy združenia tvoria: členské príspevky, dary a príspevky od fyzických a právnických osôb, príjmy podielu zaplatenej dane, úroky z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch, výnosy zo vzdelávacích a spoločenských akcií, príjmy z činnosí pri naplňovaní cieľov OZ, výnosy z majetku OZ, dotácie zo štátneho rozpočtu.

 5. OZ možno poskytnúť aj dotácie zo štátneho rozpočtu a miestneho rozpočtu.

Čl 11

Zánik OZ

OZ zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.

Ak zaniká OZ rozpustením, predsedníctvo určí likvidátora. Pri likvidácii OZ sa najprv uhradia všetky záväzky organizácie. Likvidačný zostatok sa môže použiť výlučne na školské a charitatívne účely.

Čl 12

Záverečné ustanovenia

Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia Valným zhromaždením a dňom registrácie OZ na Ministerstve vnútra SR.

V Nitre, dňa 19.10.2012