PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE STRAVY

 

  • v pondelok do 07:30 hod.,

  • ostatné dni do 14:15 hod., u vedúcej ZŠS alebo telefonicky na čísle :

        037 / 73 32 647 – budova A

     

  • Pokiaľ nebude dieťa prítomné v MŠ, a nebude odhlásené zo stravy, môže si jeho zákonný zástupca prevziať obed do vlastných nádob v prvý deň neprítomnosti od 11:00 do 11:30 hod. vo výdajni stravy v budove A alebo B podľa toho, v ktorej budove je trieda, ktorú dieťa navštevuje.

  • Za ostatné dni, pokiaľ bolo dieťa odhlásené, bude vykonaný odpočet za neodobratú stravu na zálohovej platbe za stravu s dvojmesačným odstupom, napr. odpočet za mesiac september bude vykonaný v platbe za mesiac november.

  • Pri ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ bude preplatok za stravu poukázaný na bankový účet zákonného zástupcu dieťaťa, číslo účtu treba nahlásiť vedúcej ZŠS.