STRAVOVANIE

 

Vedúca zariadenia školského stravovania MŠ : Monika Sabová

Konzultačné dni : pondelok, streda, piatok   07:00 hod. - 15:00 hod.

 

PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE DIEŤAŤA

je určený Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitra č. 21/2008 zo dňa 28.8.2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra v znení dodatku č. 1,2,3,4 a dodatku č. 5 a Metodickou príručkou pre školské stravovanie vydanou MŠ SR (2007).

Na základe vydaného dodatku (§4, bod 1.6 až 1.8) zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach pri základných a materských školách paušálne, čiastkou 1,00 € na jedného stravníka mesačne. Toto uznesenie je MZ v Nitre je platné od 5.4.2012.

Deťom je počas dňa poskytnutá kvalitná strava, ktorá uprednostňuje zdravé a racionálne produkty. Materská škola sa riadi jednotným jedálnym lístkom pre všetky MŠ v Nitre.

Ku každému obedu je zabezpečený pitný režim.

Počas celého dňa je v každej triede zabezpečený pitný režim, dieťa sa kedykoľvek podľa potreby môže napiť. Učiteľky striedavo podávajú deťom čaj, vodu s detským sirupom, detskú minerálku alebo čistú vodu.

Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa je uvedená na nákup potravín na jedno dieťa podľa vekových kategórií stravníkov:

celodenná dochádzka :    desiata + obed + olovrant  = 1,27 €

poldenná dochádzka :      desiata + obed                        = 1,02 €

z toho :

  • desiata :      0,30 €  

  • obed :          0,72 €  

  • olovrant :   0,25 €

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa / hmotná núdza /

desiata : 0,14 €  obed : 0,04 €  olovrant : 0,09 € -  spolu : 0,27 €

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný mesačne od 15. do 18. dňa v mesiaci vyzdvihnúť si poštovú poukážku na zaplatenie stravy v triede, ktorú navštevuje jeho dieťa a uhradiť ju vopred do 20. dňa v predchádzajúcom mesiaci:

  • poštovou poukážkou

  • bankovým prevodom

  • internetbankingom

Z dôvodu neuhradenia príspevkov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitra č. 21/2008 zo dňa 28.8.2008 o výške na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra v znení dodatku č. 1,2,3,4 a dodatku č. 5, môže riaditeľka po písomnom upozornení zákonného zástupcu dieťaťa rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ na základe porušenia školského poriadku zákonným zástupcom dieťaťa.

V prípade neuhradenia stravného na nasledujúci mesiac môže vedúca ZŠS odmietnuť podanie stravy pre dieťa a v prípade častého neuhrádzania platby môže riaditeľka MŠ rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ.